Հասարակական կազմակերպություններ

«Հավատ» վատ լսող երեխաների մայրերի ՀԿ
Առաքելություն/Գործունեություն՝ խուլ և վատ լսող երեխաների ինտեգրացում, վատ լսող երեխաների հայտնաբերում, որակյալ լսողական սարքերով ապահովում, բանավոր խոսքի զարգացում, հանրակրթական դպրոցին պատրաստում
Կոնտակտ տեղեկություններ՝
Հեռախոս՝ 010 231953
Էլ. փոստ՝ surdoam@yahoo.com
Կոնտակտ անձ՝ Թամարա Մանուկյան

«Աստղիկ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների միություն
Առաքելություն/Գործունեություն՝ դարձնել հաշմանդամ երեխաներին հասարակության լիարժեք անդամներ, լուծել առողջության վերականգնման, կրթության, ինտեգրացման հետ կապված հարցերը, իրավունքների պաշտպանություն, շրջակա միջավայրի հարմարեցում, ընտանիքների սոցիալական վիճակի բարելավում, ժողովրդավարական արժեքների քարոզչություն
Կոնտակտ տեղեկություններ՝
Հեռախոս՝ 010 575185
Էլ. փոստ՝ levast@netsys.am
Կոնտակտ անձ՝ Լևոն Ներսիսյան

«Լիարժեք կյանք» հաշմանդամների միություն (ք.Ստեփանավան)
Առաքելություն/ործունեություն՝ Ստեփանավանում հաշմանդամների հնարավորությունների զարգացում, նրանց կրթական մակարդակի բարձրացում, սոցիալական, հոգեբանական աջակցություն, առողջապահություն, իրազեկության բարձրացում
Կոնտակտ տեղեկություններ
Հեռախոս՝ (056)22058
Էլ. փոստ՝ fulllife@infocom.am
Վեբկայք` www.fulllife.am
Կոնտակտ անձ՝
Սուրեն Մաղաքյան

«Հույսի կամուրջ» ՀԿ
Առաքելություն/Գործունեություն՝ աջակցել հաշմանդամ երեխաների սոցիալահոգեբանական վերականգնմանը, մատչելի դարձնել նրանց համար ուսումը հանրակրթական դպրոցներում, բարձրացնել հասարակության իրազեկությունը հաշմանդամության խնդիրների վերաբերյալ և փոխել հաշմանդամ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը, քարոզչության միջոցով կրթել հաշմանդամ երեխաների ծնողներին, իրազեկել նրանց երեխաների իրավունքների վերաբերյալ
Կոնտակտ տեղեկություններ
Հեռախոս՝ 010 589186
Էլ. փոստ՝ bridge@arminco.com
Վեբկայք՝
www.bridgeofhope.am
Կոնտակտ անձ՝
Սուսաննա Թադևոսյան

«Հայաստանի խուլերի միավորում» ՀԿ
Առաքելություն/Գործունեություն՝ միավորել վատ լսող և դժվարությամբ խոսող մարդկանց, ապահովել նրանց աշխատանքով, աջակցել կրթություն ստանալու գործում
Կոնտակտ տեղեկություններ
Հեռախոս՝ 010 538264, 533536
Էլ. փոստ՝ armdeafsociety@gmail.com
Վեբկայք՝
www.deaf.am
Կոնտակտ անձ՝
Գրիգոր Գրիգորյան

«Հայաստանի կույրերի միավորում» հաշմանդամների ՀԿ
Առաքելություն/Գործունեություն՝ աշխատատեղերի ստեղծում, կույր և վատ տեսնող մարդկանց ստեղծագործական ունակությունների բացահայտում։ ՀԿին կից գործում են 15 ձեռնարկություններ (ներկայումս՝ 512%-ով)։ Կազմակերպության ջանքերի շնորհիվ շահառուների համար կառուցվեցին բնակելի տներ։
Կոնտակտ տեղեկություններ
Հեռախոս՝ 010 541845, 560521, 568091
Էլ. փոստ՝ armblind2000@yahoo.com

«Փրկություն» հաշմանդամ երեխաների կենտրոն ԲՀԿ
Առաքելություն/Գործունեություն՝ հաշմանդամ երեխաների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական, կրթական և բժշկական հիմնախնդիրների լուծում։ Շահառուներին անվճար խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում։ Մտավոր հետամնաց երեխաների և երիտասարդների ցերեկային առօրյայի կազմակերպման կենտրոնի գործունեություն
Կոնտակտ տեղեկություններ
Հեռախոս՝ 010 427850
Էլ. փոստ՝ prkutyun@ngoc.am
Վեբկայք` www.prkutyun.am
Կոնտակտ անձ՝
Արփինե Աբրահամյան

«Փարոս» կրթության և մշակույթի զարգացման հաշմանդամների կենտրոն
Առաքելություն/Գործունեություն՝ մշակույթին և արվեստին հաշմանդամների ներգրավվում։ Համակարգչային դասընթացների անցկացում, հոգեբանական և իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում։ Հաշմանդամների ինտեգրացմանն ուղղված՝ օրենսդրական բարեփոխումների լոբբինգ
Կոնտակտ տեղեկություններ
Հեռախոս՝ 010 632958
Էլ. փոստ՝ paros@web.am
Վեբկայք՝www.paros.am
Կոնտակտ անձ
՝ Սուրեն Օհանյան

«Փյունիկ» Հայաստանի հաշմանդամների ասոցիացիա
Առաքելություն/Գործունեություն՝ հաշմանդամների ֆիզիկական, սոցիալական և հոգեբանական վերականգնում, սպորտային միջոցառումներին մասնակցություն՝ հաշմանդամների առողջության և կամքի ուժի ամրապնդման համար, կյանքի դժվարություններն հաղթահարելու համար անհրաժեշտ ունակությունների զարգացում, հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանություն, հասարակայնության իրազեկության բարձրացում, հաշմանդամների պրոթեզավորում
Կոնտակտ տեղեկություններ
Հեռախոս՝ 010 565607
Էլ. փոստ՝ pyunic@arminco.com
Վեբկայք՝ www.facebook.com/pyunic.ngo
Կոնտակտ անձ՝
Հակոբ Աբրահամյան

«Սկարպ» առողջարարական կենտրոն
Առաքելություն/Գործունեություն՝ հաշմանդամների և բնակչության այլ խոցելի խմբերի առողջության պահպանության առաջնային խնդիրների լուծում, հաշմանդամային սպորտի զարգացում, մասնագիտական վերականգնում եւ զբաղվածության հարցերի լուծում
Կոնտակտ տեղեկություններ
Հեռախոս՝ 010 350291
Էլ. փոստ՝ skarp@freenet.am
Կոնտակտ անձ՝ Աշոտ Մկրտչյան

Հատուկ կարիքներով մարդկանց աջակցության «Ունիսոն» ՀԿ
Առաքելություն/Գործունեություն՝ բնակչության խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված մոնիտորինգների, իրազեկության քարոզարշավների և այլ միջոցառումների անցկացում։ Հայաստանում գործող մշակութային, կրթական, առևտրային և այլ օբյեկտների՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց (այդ թվում՝ անվասայլակից օգտվող) համար ֆիզիկական մատչելիության ապահովում։ Բնակչության խոցելի խմբերի՝ երկրի հասարակականքաղաքական կյանքում մասնակցության ակտիվացում, զբացվածության խթանում, իրավաբանական և հոգեբանական աջակցություն։ Հայաստանի օրենսդրության համապատասխանեցում միջազգային չափանիշներին ։
Կոնտակտ տեղեկություններ՝
Հեռախոս՝ 010 522170
Էլ. փոստ՝ unison@unison.am
Վեբկայք՝www.unison.am
Կոնտակտ անձ՝ Արմեն Ալավերդյան

«Հոգեկան առողջության հիմնադրամ»
Առաքելություն/Գործունեություն՝ հոգեկան առողջության ոլորտում աշխատող մասնագետների՝ հոգեբանների, հոգեբույժների, սոցիոլոգների գործունեության համակարգում, մարդկանց հոգեկան առողջության բարելավում
Կոնտակտ տեղեկություններ
Հեռախոս՝ 010 544504
Էլ. փոստ՝ mhf@mentalhealth.am
Վեբկայք՝ www.mentalhealth.am
Կոնտակտ անձ՝ Արման Վարդանյան

« Հույսի մեծամոր » ՀԿ
Առաքելություն/Գործունեություն՝ Պաշտպանել հաշմանդամների և նրանց ընտանիքների իրավունքները, նպաստել նրանց ինտեգրմանը հասարակության մեջ; Մշտապես զարգացնել կազմակերպության ինստիտուցիոնալ կարողություններն ու հզորությունները` առաջադրված նպատակին հասնելու համար: Հաշմանդամ երեխաների ծնողների կրթություն,ծնողական փոխօգնության խմբերի ստեղծում և նրանց կարողությունների հզորացում:
Կոնտակտ տեղեկություններ
Հեռախոս՝ 077 901188
Էլ. փոստ՝ huysimetsamor@yahoo.com
Վեբկայք`huysimetsamor.blogspot.com
Կոնտակտ անձ՝
Մարգարիտ Սեդրակյան

«Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե»
Առաքելություն/Գործունեություն՝ Ազգային հաշմանդամային սպորտի զարգացում, մասնակցություն միջազգային մրցույթներում, սպորտային մրցույթների կազմակերպում և անցկացում:
Կոնտակտ տեղեկություններ
Հեռախոս՝ 091 409346, 010 560707
Էլ. փոստ՝ pyunic@arminco.com
Կոնտակտ անձ՝ Գևորգ Հովհաննիսյան

«Ֆորտե» հաշմանդամների գիտամշակութային ՀԿ
Առաքելություն/Գործունեություն՝ Բազմակողմանի միջոցառումների կազմակերպում հայ մշակույթի պահպանման համար՝ ապահովելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությունը այդ միջոցառումներին Կոնտակտ տեղեկություններ
Հեռախոս՝ 091 613697
Էլ. փոստ՝ sipan@nli.am
Կոնտակտ անձ՝Սիփան Ասատրյան

«Հույսի օջախ» մտավոր անկարողների մայրերի ՀԿ
Կոնտակտ տեղեկություններ
Հեռախոս՝010 265348, 010 241584
Էլ. փոստ՝ mdangulyan@mail.ru
Կոնտակտ անձ՝ Մարիետտա Դանգուլյան

«Էխո»ՀԿ
Առաքելություն/Գործունեություն՝ Աջակցություն հաշմանդամ երեխաներին, երիտասարդներին և նրանց ծնողներին, առողջապահական, կրթական, մշակութային, սոցիալական, զբաղվածության հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված բազում ծրագրերի իրականացում, որոնց շնորհիվ հաշմանդամ երեխաներն ու երիտասարդները կհաղթահարեն հասարակությունից մեկուսացված լինելու զգացողությունը, կինտեգրվեն ռեալ հասարակական կյանքին:
Կոնտակտ տեղեկություններ
Հեռախոս՝(060) 48-94-94, (077) 58-13-15
Էլ. փոստ՝ news@ekhongoarmenia.am, info@ekhongoarmenia.am
Կոնտակտ անձ՝ Սերյոժա Օհանջանյան
Վեբկայք՝ www.ekhongoarmenia.am

Ծանուցում. վերը բերված տվյալները չեն կարող համարվել հաշմանդամության հարցերով զբաղվող Հայաստանի ՀԿ-ների լրիվ ցանկ։ Նրանք հիմնված են կազմակերպությունների ղեկավարների կողմից տրամադրած տեղեկությունների վրա։